İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > GLENIUM® 150

GLENIUM® 150

GLENIUM 150, betonun prizini geciktirmeden ifllenebilirlNni uzatan, erken ve nihai yüksek dayanım saklayan, Toplam Performans Kontrolü konseptine uygun, özellikle hazır beton endüstrisi için gelifltirilmifl, çok yönlü, üçüncü nesil polikarboksilik eter esaslı beton katkısıdır.

TS EN 934-2 Çizelge 11.1,11.2 : Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakıflkanlafltırıcı

ASTM C 494 Tip G: Priz Geciktirici / Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakıflkanlafltırıcı Beton Katkısı

Kullanım Yerleri

■   Pompalı veya pompasız yüksek kaliteli hazır beton üretiminde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerlefltirilebilen, Reodinamik* beton üretiminde,

■   Ayrıflmayan, akıcı kıvamlı Reoplastik** beton üretiminde kullanılır.

Avantajları

Hazır Beton Üreticileri için;

■   Kıvam kaybetmeden, TS EN 206-1 kriterlerine uygun, düflük su/çimento oranlı beton üretimi saclar.

■   Birçok uygulama için tek ürün kullanma imkanı verir.

Müteahhitler için;

■   Hazır beton santralinde siparifl edilen betonun, flantiyeye "flantiyede istenildiği ve tanımlandım gibi" ulaflmasını garanti eder.

■   Daha kolay yerleflerek, uygulamayı kolayla fl tı rı 11 r.

■   Kalıplı betonlarda beton yüzey bitimini iyilefltirir.

■   Tek katkı ile daha çeflitli ve agrega ve çimento devimlerinden daha az etkilenen beton karıflımı saclar.

Mühendisler için;

■   Betonun standartlara uygunlusunu garanti eder.

■   Daha kalıcı (durabil) beton üretimini saclar.

Ambalaj

30 Kg`lık bidon, 220 Kg`lık varil, 1000 kg tank, Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koflullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmıfl ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.